Privacy beleid

Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken, gevestigd aan Irenelaan 14, 6061BC te Posterholt is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken
Boomstraat 33
6061 AB Posterholt
Tel. +31613672497

Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als
je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons
op via contact@pv-kozijnen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier

wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken)
tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de fiscale
bewaarplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Peter van der Vorst Kunststof ramen
en rolluiken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@pvkozijnen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken wil je er
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Peter van der Vorst Kunststof ramen en rolluiken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
contact@pv-kozijnen.nl.